تلفن                             3-88530751 (21-98+)
دورنگار                              88511721 (21-98+)
وب سايت                    www.Mehrargham.com
پست الكترونيكی          info@Mehrargham.com
تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان پاکستان     
کوچه حکیمی- پلاک 15- طبقه پنچم شرقی